RM-Tintservice is het begrip in Zuid Limburg voor iedere autoliefhebber die zijn wagen een persoonlijke look wil geven.
  • 0031628234985

FAQ2022-04-07T11:27:19+00:00
ALGEMENE VOORWAARDEN2022-03-29T07:49:44+00:00

Algemene voorwaarden RM Tintservice

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

RM Tintservice: de opdrachtnemer waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat, te weten RM Tintservice, gevestigd aan de Dr. Nolenslaan 155-2, 6136 GM Sittard;

Natuurlijk Persoon: Degene die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Rechtspersoon: Degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Opdrachtgever: de Natuurlijk Persoon of de Rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met RM Tintservice.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die RM Tintservice doet en op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen RM Tintservice en Opdrachtgever.

2.2 De algemene voorwaarden zijn aan de Opdrachtgever vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand en op de website.

2.3 De Opdrachtgever kan deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Een offerte van RM Tintservice is een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Een mondelinge offerte zal altijd binnen twee werkdagen schriftelijk bevestigd worden door RM Tintservice.

3.2 De offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever is verplicht om RM Tintservice te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

3.3 Een geoffreerde prijs betreft de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij RM Tintservice bekende informatie en gegevens. Afwijkingen van de hiervoor bedoelde werkzaamheden of afwijkingen in de omstandigheden kunnen leiden tot meerwerk of prijsverhogingen.

3.4 Prijsverhogingen of meerwerk voortvloeiende uit op verzoek van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3.5 Hoewel RM Tintservice de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar offertes kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden, dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken. RM Tintservice kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Indien de Opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt RM Tintservice de opdracht binnen twee werkdagen schriftelijk.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betaling kan, naar keuze van de Natuurlijk Persoon, geschieden direct bij acceptatie van de offerte of op factuur. In het laatste geval dient de betaling te zijn verricht binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
5.2 De Rechtspersoon betaalt op factuur. De betaling dien te worden verricht binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

5.3 Bij grote projecten kunnen partijen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.

5.4 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, stelt RM Tintservice de Opdrachtgever in gebreke. De Opdrachtgever heeft alsdan nog 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Indien Opdrachtgever de factuur na laatstgenoemde termijn nog niet heeft voldaan, dan verkeert de Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dan is de Opdrachtgever wettelijke rente, dan wel handelsrente, verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden conform Wet Incassokosten berekend en verhaald op de Opdrachtgever.

Artikel 6 Annulering

6.1 Opdrachtgever kan de overeenkomst tot 48 uur vóór de ingeplande afspraak kosteloos annuleren.
6.2 Indien de Opdrachtgever de afspraak korter dan 48 uur van te voren annuleert, dan is RM Tintservice gerechtigd om 30% van het overeengekomen bedrag bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet op zijn afspraak verschijnt zonder (tijdig) te annuleren, dan is RM Tintservice gerechtigd het overeengekomen bedrag bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Garantie
7.1 RM Tintservice doet er alles aan om ervoor zorg te dragen dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. Het werk beantwoordt aan de overeenkomst, indien het werk de eigenschappen bezit die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De Opdrachtgever mag verwachten dat het werk de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te twijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

7.2 Voor onderstaande producten gelden de volgende garantieperioden:
a. Comfort pakket 5 jaar
b. Plus pakket 5jaar

c. nano 10 jaar

7.3 De garantie, zoals genoemd in 7.1 en 7.2 vervalt, indien:
a. de Opdrachtgever de gebreken niet binnen bekwame tijd, nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan RM Tintservice heeft gemeld;
b. de gebreken zijn ontstaan door ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Opdrachtgever, alsmede gebreken ontstaan door fouten of gebreken in door de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen of andere stukken;
c. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
d. de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundige en/of abnormaal en/of foutief gebruik;
e. de gebreken het gevolg zijn van wijzigingen en/of reparaties en/of toevoegingen die zijn aangebracht aan het werk door de Opdrachtgever, dan wel door een derde partij;
f. de gebreken het gevolg zijn van invloeden van buitenaf, zoals weersinvloeden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 RM Tintservice is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gederfde winst en geleden verlies.

8.2 De aansprakelijkheid van RM Tintservice is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald of, indien er géén uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, tot het bedrag van de factuurprijs van de overeenkomst, dan wel tot het gedeelte van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
8.3 de aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakend gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en RM Tintservice is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever in het buitenland woont of gevestigd is. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, tenzij het dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 10. Wijzigingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold bij het aangaan van de overeenkomst. RM Tintservice is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen.

WETGEVING2022-03-29T07:52:51+00:00

WAT MAG NU WEL?

RM Tintservice weet dit wel en hieronder lees je wat nu precies de regelgeving inhoudt met betrekking tot het tinten of blinderen van je autoramen.

Hoe vaak heb je al niet gezien bij tv-programma’s dat er iemand wordt staande gehouden vanwege folie op zijn ramen. En nog belangrijker, hoe vaak zie je dat er grote onduidelijk is bij wat nou wel mag of wat niet mag?

Zoals bij velen bekend is, moet de auto voldoen aan wetgeving wat betreft de lichtdoorlaatbaarheid van autoglas. Dit geldt alleen voor de voorruit en de voorportieren, de overige ruiten mogen zo donker zijn als jij wilt, mits er een rechter buitenspiegel op het voertuig zit. Officieel moet de auto voldoen aan de Europese wetgeving en dat houdt in dat de ruiten een lichtdoorlaatbaarheid moeten hebben van 70%. Dit geldt voor voorruit en voorportieren maar omdat deze waarden moeilijk te meten zijn i.v.m. omgevingslicht en weersinvloeden wordt er door de politie een marge van 50% gegeven. Dat wil zeggen dat ruiten gemeten door de politie minimaal 50% licht door moeten laten. Dit is zelf door de politie vastgelegd.

De RDW heeft sinds 1 mei 2009 de keuringseisen verscherpt wat betreft lichtdoorlaatbaarheid. De voorportieren en voorruit dienen nu bij keuring 55% licht door te laten. Dit is nog 5% meer dan dat de politie eist.

RM Tintservice gaan dus voor die 55%. De experts proberen een film aan te brengen die dicht bij de 55% komt maar er niet overheen gaat. Dit om onnodig bekeurde klanten te voorkomen. Dit doen ze door eerst het originele glas te meten met hun eigen tintmeter en dan aan de hand van ervaring en een meetwaardelijst te bepalen welke tint erbij gezet mag worden. Wil je niet de adviezen opvolgen van RM Tintservice, dan is dat geheel voor eigen risico.

IK HEB EEN AFSPRAAK VOOR RAMEN TINTEN WAT MOET IK WETEN2022-03-29T08:18:39+00:00
  • De duur van het tinten is afhankelijk van de auto en het gekozen pakket. +/- 2:30
  • Tijdens de werkzaamheden kan er niet op gewacht worden.
  • Auto schoon aanleveren.
  • Kinderstoelen aub verwijderen.
  • Kofferbak dient leeg te zijn.
  • Pinnen ja graag
  • Door deze afspraak te maken ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.
KAN IK PINNEN BIJ RM-TINTSERVICE2022-03-29T07:58:53+00:00

Ja graag er is een mogelijkheid om te pinnen.
Contact betalingen is ook mogelijk.

KAN IK DE VERWARMING VAN MIJN ACHTERRUIT BLIJVEN GEBRUIKEN?2022-03-29T08:10:28+00:00

Ja, je kunt zonder twijfel de achterruitverwarming blijven gebruiken. Dit geldt ook voor de vooruit verwarming bij folie en of Cameleon folie.

KAN IK EEN CERTIFICAAT ONTVANGEN VOOR DE AANGEBRACHTE FOLIE?2022-03-29T08:15:24+00:00

RM-Tintservivce geeft voor alle ramen een certificaat af. Het certificaat geeft aan dat het glas volgens de richtlijnen van het KLPD zijn getint.

Bij een eventuele aanhouding door de politie beschik je dan over aantoonbaar bewijs. Wat er gebruikt is op de ramen en hoeveel procent.

Onlangs afgeronde projecten​

Deze tevreden klanten gingen je voor
Peter Bruls
Peter Bruls
2022-03-26
Steef Berben
Steef Berben
2022-03-19
Willem Fleuren
Willem Fleuren
2022-03-14
Zéér tevreden over het tinten van de autoramen van mijn auto etc. Vakkundig, top service en klantvriendelijk. Indien het mogelijk was geweest had ik 10 sterren gegeven !! Aanbevelenswaardig !!
Sjoerd Aerts
Sjoerd Aerts
2022-03-01
paul mulkens
paul mulkens
2022-02-22
Goede en snelle service , perfect werk afgeleverd, TOP.
Ralph Kox
Ralph Kox
2022-02-17
Thunder Ranch
Thunder Ranch
2022-02-16
mooie nette zaak top prijzen en de kwaliteit en service verdient 5 sterren.
Ron Heiligers
Ron Heiligers
2022-02-10
Rene Spoor
Rene Spoor
2022-02-08
tattooroute66
tattooroute66
2022-02-02
Ga naar de bovenkant