Algemene voorwaarden RM Tintservice

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

RM Tintservice: de opdrachtnemer waarmee de Opdrachtgever een overeenkomst aangaat, te weten RM Tintservice, gevestigd aan de Dr. Nolenslaan 155-2, 6136 GM Sittard;

Natuurlijk Persoon: Degene die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Rechtspersoon: Degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Opdrachtgever: de Natuurlijk Persoon of de Rechtspersoon, die een overeenkomst aangaat met RM Tintservice.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die RM Tintservice doet en op alle overeenkomsten, die worden gesloten tussen RM Tintservice en Opdrachtgever.

2.2 De algemene voorwaarden zijn aan de Opdrachtgever vóór of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand en op de website.

2.3 De Opdrachtgever kan deze algemene voorwaarden op aanvraag, kosteloos toegezonden krijgen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Een offerte van RM Tintservice is een aanbod en kan schriftelijk of mondeling worden gedaan. Een mondelinge offerte zal altijd binnen twee werkdagen schriftelijk bevestigd worden door RM Tintservice.

3.2 De offerte is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. De Opdrachtgever is verplicht om RM Tintservice te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden.

3.3 Een geoffreerde prijs betreft de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij RM Tintservice bekende informatie en gegevens. Afwijkingen van de hiervoor bedoelde werkzaamheden of afwijkingen in de omstandigheden kunnen leiden tot meerwerk of prijsverhogingen.

3.4 Prijsverhogingen of meerwerk voortvloeiende uit op verzoek van de Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3.5 Hoewel RM Tintservice de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar offertes kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden, dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken. RM Tintservice kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Indien de Opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt RM Tintservice de opdracht binnen twee werkdagen schriftelijk.

Artikel 5 Betalingen

5.1 Betaling kan, naar keuze van de Natuurlijk Persoon, geschieden direct bij acceptatie van de offerte of op factuur. In het laatste geval dient de betaling te zijn verricht binnen twee weken na ontvangst van de factuur.
5.2 De Rechtspersoon betaalt op factuur. De betaling dien te worden verricht binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

5.3 Bij grote projecten kunnen partijen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.

5.4 Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, stelt RM Tintservice de Opdrachtgever in gebreke. De Opdrachtgever heeft alsdan nog 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. Indien Opdrachtgever de factuur na laatstgenoemde termijn nog niet heeft voldaan, dan verkeert de Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dan is de Opdrachtgever wettelijke rente, dan wel handelsrente, verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever tevens incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden conform Wet Incassokosten berekend en verhaald op de Opdrachtgever.

Artikel 6 Annulering

6.1 Opdrachtgever kan de overeenkomst tot 48 uur vóór de ingeplande afspraak kosteloos annuleren.
6.2 Indien de Opdrachtgever de afspraak korter dan 48 uur van te voren annuleert, dan is RM Tintservice gerechtigd om 30% van het overeengekomen bedrag bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet op zijn afspraak verschijnt zonder (tijdig) te annuleren, dan is RM Tintservice gerechtigd het overeengekomen bedrag bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 Garantie
7.1 RM Tintservice doet er alles aan om ervoor zorg te dragen dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeenkomst. Het werk beantwoordt aan de overeenkomst, indien het werk de eigenschappen bezit die de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De Opdrachtgever mag verwachten dat het werk de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te twijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

7.2 Voor onderstaande producten gelden de volgende garantieperioden:
a. Comfort pakket 5 jaar
b. Plus pakket 5jaar

c. nano 10 jaar

7.3 De garantie, zoals genoemd in 7.1 en 7.2 vervalt, indien:
a. de Opdrachtgever de gebreken niet binnen bekwame tijd, nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan RM Tintservice heeft gemeld;
b. de gebreken zijn ontstaan door ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Opdrachtgever, alsmede gebreken ontstaan door fouten of gebreken in door de Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen of andere stukken;
c. de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
d. de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundige en/of abnormaal en/of foutief gebruik;
e. de gebreken het gevolg zijn van wijzigingen en/of reparaties en/of toevoegingen die zijn aangebracht aan het werk door de Opdrachtgever, dan wel door een derde partij;
f. de gebreken het gevolg zijn van invloeden van buitenaf, zoals weersinvloeden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 RM Tintservice is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) gederfde winst en geleden verlies.

8.2 De aansprakelijkheid van RM Tintservice is ten alle tijden beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald of, indien er géén uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, tot het bedrag van de factuurprijs van de overeenkomst, dan wel tot het gedeelte van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
8.3 de aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakend gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en RM Tintservice is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever in het buitenland woont of gevestigd is. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, tenzij het dwingend recht anders voorschrijft.

Artikel 10. Wijzigingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold bij het aangaan van de overeenkomst. RM Tintservice is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen.

  • 9,6 beoordeling op Google
  • Persoonlijk advies
  • Klantvriendelijk
  • 100% tevredenheidsgarantie

Direct naar

Ramen tinten
Dot-matrix
Car & Interieur wrappen
Chrome delete (ontchromen)
Bedrijfswagen bestickering
PPF Steenslagfolie

Openingstijden

Maandag
09:00 - 15:00
Dinsdag
09:00 - 17:00
Woensdag
09:00 - 17:00
Donderdag
09:00 - 15:00
Vrijdag
09:00 - 17:00
Zaterdag
09:00 - 12:00

Actief in Limburg

Sittard, Geleen, Echt, Susteren, Nieuwstadt, Stein, Elsloo, Beek, Schinnen, Schinveld, Brunssum, alle gemeenten.

Deze website is gemaakt door Scoob
Roy van RM Tintservice

Roy van RM Tintservice

Ik antwoord binnen 4 uur

I will be back soon

Roy van RM Tintservice
Hallo 👋
Waarmee kan ik je helpen?
WhatsApp